Ubezpieczenia

Szeroki wybór ubezpieczeń firmowych i prywatnych

Jesteśmy dumni z naszego podejścia: W Ubezpieczamy.PRO poświęcamy czas na zrozumienie Twoich zmieniających się potrzeb i tak dobieramy ubezpieczenia osobiste albo biznesowe by zapewnić Tobie lub Twojej firmie oszczędności i doskonałą ochronę oraz pomóc zarządzać ryzykiem.

Ubezpieczenia na życie i zdrowie

Chroń życie i zdrowie swoje, najbliższych lub swoich pracowników!

Indywidualna lub grupowa polisa na życie obejmuje ochroną ubezpieczeniową zgon, bez względu na przyczynę, oraz poważną lub śmiertelną chorobę ubezpieczonego. Ubezpieczeni objęci są ochroną przez całą dobę i niezależnie od miejsca pobytu. Posiadając ubezpieczenie na życie zyskujesz poczucie bezpieczeństwa, które zapewni wsparcie finansowe bliskim w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Doskonale zabezpiecza spłatę zobowiązań finansowych ubezpieczonego  – np. kredytu – a bliskim zapewnia środki na utrzymanie. W firmach daje poczucie dbałości o pracowników oraz jest czynnikiem kosztotwórczym, tak docenianym przez przedsiębiorców. W ramach indywidualnego lub  grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie otrzymujesz wsparcie medyczne a każdy pobyt w szpitalu gwarantuje rekompensatę.

Ubezpieczenia medyczne już od kilkudziesięciu złotych miesięcznie mogą zapewnić Ci opiekę medyczną w prywatnych placówkach opieki zdrowotnej, z dostępem do wielu lekarzy, specjalistów, badań, zabiegów, rehabilitacji a nawet do medycznych konsultacji zagranicznych.

Indywidualne i grupowe ubezpieczenia NNW zapewnią natomiast wypłatę odszkodowania za następstwa powstałe w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, który spowodował trwały uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenia ciała lub śmierci ubezpieczonego.

Nie można zapominać o ubezpieczeniach szkolnych dzieci i młodzieży do lat 26, które obejmują swoim zakresem specyficzne ryzyka związane z życiem i zdrowiem najmłodszych.

W ramach grupowych ubezpieczeń życia, zdrowia i NNW ubezpieczenie obejmuje także rodziny ubezpieczonych. Przy „grupówkach” można objąć ubezpieczeniem również majątek prywatny pracowników.

Ubezpieczenia nieruchomości

Ubezpiecz dom, mieszkanie lub nieruchomości firmowe!

Nieruchomości ubezpieczasz bo obawiasz się skutków nieprzewidzianych zdarzeń losowych, m.in.: zalania, powodzi, pożaru, przepięcia, wiatru lub huraganu czy też kradzieży z włamaniem, rabunku albo dewastacji.

Możesz ubezpieczać domy i mieszkania wraz z pomieszczeniami przynależnymi: garażem, piwnicą czy  strychem, domy w budowie, domy letniskowe a także stałe elementy nieruchomości, takie jak: podłogi, białą armaturę, okna, drzwi czy sufity podwieszone.

Takie ubezpieczenie może obejmować również ruchomości domowe, w tym wyposażenie, sprzęt elektroniczny czy zakupione AGD. Ostatnio bardzo często ubezpieczane są też instalacje odnawialnych źródeł energii.

W przypadku firm ubezpieczysz budynki, budowle i lokale użytkowe oraz – tak, jak w sferze prywatnej – obejmiesz ubezpieczeniem „ruchomości firmowe”: maszyny i urządzenia, przyrządy i sprzęt elektroniczny a nawet przedmioty wartościowe czy wspomniane instalacje OZE, np. fotowoltaikę.

Do  ubezpieczenia domu lub mieszkania często dołącza się assistance domowy czyli bezpłatną wizytę hydraulika, gdy nie wiesz jak naprawić cieknący kran lub assistance medyczny, gdy potrzebujesz nagłej pomocy lekarskiej.

Ubezpieczeniu nieruchomości prywatnych towarzyszy z reguły ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym domowników za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życiowych. Takie OC ochroni Cię, gdy zalejesz mieszkanie sąsiada, spowodujesz kraksę rowerową albo gdy dzieci, a nawet Twój pies wyrządzą szkody na mieniu lub osobach trzecich.

Ważnym aspektem jest też odpowiednie ubezpieczenie nieruchomości, gdy kupujesz je biorąc kredyt hipoteczny – z cesją dla banku. Możesz do tego dołożyć ubezpieczenie ochrony prawnej, na wypadek problemów, które będą rozwiązywane np. na drodze sądowej.

Ubezpieczenia firm i przedsiębiorców

Chroń swoją firmę, bądź przezornym przedsiębiorcą!

Działalność gospodarcza to ryzyko, które możesz a w niektórych przypadkach musisz ubezpieczyć (obowiązkowe OC dla niektórych zawodów). Ubezpieczenia firmowe mają na celu ochronę majątku firmy oraz jej odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej oraz posiadaniem mienia.

Najczęściej ubezpiecza się firmowe budynki i budowle oraz lokale, maszyny i urządzenia, w tym maszyny i urządzenia przenośne pozostające poza miejscem ubezpieczenia, sprzęt elektroniczny –  ten stacjonarny, jak i przenośny (poza siedzibą firmy), pojazdy firmowe w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych, środki obrotowe (towary, półprodukty, wyroby gotowe), wartości pieniężne (na rach. bankowych), szyby, nakłady inwestycyjne, ryzyko budowalno-montażowe, mienie w transporcie, mienie osób trzecich, mienie pracownicze, NNW oraz życie i zdrowie pracowników, odpowiedzialność cywilną firmy, jak i wykonywanego zawodu czy ochronę prawno-podatkową.

Majątek firmy z reguły ubezpiecza się od ognia, kradzieży oraz żywiołów i rozszerza o indywidualnie wybrane ryzyka nazwane albo od „all risks”.

Ważną pozycją są ryzyka finansowe, w ramach których można ubezpieczyć odzyskanie należności krajowych lub zagranicznych, utratę zysku w następstwie szkody na mieniu, straty wynikłe z awarii systemów informatycznych lub utraty danych. Często firmy korzystają z gwarancji celnych zabezpieczających płatności wobec Skarbu Państwa czy gwarancje ubezpieczeniowe dające płynność finansową.

OC działalności to podstawowa ochrona ubezpieczeniowa dla firm. Może obejmować zarówno OC deliktowe czyli odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku przestępstw prawa cywilnego, OC kontraktowe związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem zobowiązań oraz OC za produkt związane z wprowadzeniem go do obrotu handlowego.

Nie można zapomnieć o obowiązkowym OC dla niektórych zawodów np. lekarzy i placówek medycznych, adwokatów, biur rachunkowych, organizatorów imprez masowych, agencji ochroniarskich czy pośredników nieruchomości. Choć dobrowolne OC zawodowe przyda się również innym zawodom np. budowlańcom, spedytorom, farmaceutom a nawet członkom zarządów i rad nadzorczych.

Ubezpieczenia dla pracowników

Ubezpiecz swoich pracowników. Stanowią największy skarb Twojej firmy!

W ramach grupowego ubezpieczenia ochroną możesz objąć życie, zdrowie, następstwa nieszczęśliwych wypadków swoich pracowników i ich rodzin. Popularne „grupówki” nie tylko wrzuca się w koszty firmowe ale dają one wyraz dbałości o najcenniejszy kapitał osobowy w firmie.

Grupowa polisa zapewnia poczucie bezpieczeństwa ubezpieczonemu pracownikowi i jego najbliższym, gwarantując wsparcie finansowe w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Częstym uzupełnieniem takiej ochrony są grupowe ubezpieczenia majątku prywatnego pracowników a także wsparcie prawne dla pracowników, które cieszy się rosnącą popularnością.

W ramach pakietów medycznych pracownicy i ich rodziny mogą korzystać z opieki medycznej na wyższym poziomie niż tym, dostępnym w ofercie publicznej.

Nie można zapominać o ubezpieczeniach podróży służbowych w kraju i za granicą, które zapewniają nie tylko pomoc w miejscu zdarzenia ale również wypłatę odszkodowań w razie NNW.

W przypadku korzystania z pojazdów firmowych obowiązkiem jest posiadanie kompletu ubezpieczeń komunikacyjnych, w tym NNW kierowcy i pasażerów, gdyby coś się stało pracownikom w trakcie kierowania pojazdem służbowym.

Wymagane prawem pracownicze plany kapitałowe (PPK) czy pracownicze programy emerytalne stanowią uzupełnienie niezbędnego w każdej firmie pakietu ubezpieczeń socjalnych.

Ubezpieczenia pojazdów i transportu

Chroń swoje pojazdy, ich użytkowników albo mienie, które nimi przewozisz.

Ubezpieczenia komunikacyjne to najpopularniejsza ochrona wykupowana dla pojazdów prywatnych i firmowych.

Poza obowiązkowym OC, które chroni przed odpowiedzialnością cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem pojazdu, klienci prywatni oraz firmowi wykupują AutoCasco (AC), gwarantujące pokrycie kosztów naprawy bądź odszkodowania w wielu sytuacjach – od drobnych uszkodzeń, aż do szkody całkowitej, NNW – zapewniające odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu kierowcy i pasażerów pojazdu, ubezpieczenie Zielonej Karty (ZK), ubezpieczenie pomocy Assistance, ubezpieczenie Ochrony Prawnej oraz ubezpieczenie GAP, zabezpieczające od straty finansowej, która powstaje na skutek utraty wartości pojazdu w czasie. Dodatkowo ubezpieczają szyby, opony czy przewożony bagaż.

W przypadku pojazdów większych, np. ciężarowych, poza ubezpieczeniami komunikacyjnymi bardzo ważne jest tzw. ubezpieczenie w transporcie. Tutaj istotną rolę odgrywają ubezpieczenia Cargo czyli ochrona mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym, ubezpieczenie wartości pieniężnych w transporcie krajowym a także OC przewoźników drogowych i kolejowych czy OC spedytora.

Ubezpieczenia indywidualne i flotowe (najczęściej, gdy liczba pojazdów firmowych przekracza 6 szt.) to w dzisiejszych czasach „must-have”. Warto dobierać je rozsądnie, bo konkurencja cenowa jest bardzo duża a nieodpowiednio dopasowany zakres ubezpieczeń komunikacyjnych może kosztować właścicieli pojazdów znacznie więcej niż cena składki, gdy zdarzy się wypadek losowy.

Są też ubezpieczenia, którymi można objąć rower, rower elektryczny, monocykl, deskorolkę, segway’a, hulajnogę czy hulajnogę elektryczną. W tym przypadku można ubezpieczyć nie tylko sam pojazd ale i szkody wyrządzone w związku z jego użytkowaniem. Użytkowników tych jednośladów można objąć ubezpieczeniem OC w życiu prywatnym czy NNW.

Ubezpieczenia dla podróżujących i turystów

Ubezpiecz się w podróży …nieważne czy prywatnej czy firmowej czy do pracy.

Jeśli wyjeżdżasz w celach turystycznych i będziesz podróżować po świecie koniecznie rozważ ryzyko poniesienia nieprzewidywalnych kosztów związanych z leczeniem poza granicami kraju, następstwami nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialnością cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim lub na obcym mieniu, utratą lub zniszczeniem bagażu czy koniecznością zorganizowania dla siebie i rodziny pomocy typu Assistance, która może okazać się bezcenna, gdy zajdzie konieczność zorganizowania transportu poszkodowanego z miejsca wypadku lub nagłego zachorowania do placówki medycznej, pomocy przy wcześniejszym powrocie do kraju, pokrycia kosztów poszukiwań i ratownictwa w przypadku zaginięcia albo zorganizowania i pokrycia kosztów pomocy prawnej na miejscu.

Firmy ubezpieczeniowe oferują rozszerzone ubezpieczenia turystyczne, dzięki którym możesz ubezpieczyć się nawet od rezygnacji z podróży czy od niekorzystnych warunków pogodowych w wybranej destynacji.

Odpowiednie ubezpieczenie należy koniecznie wykupić, gdy wybierasz się w podróż połączoną z uprawianiem sportów letnich lub zimowych.

Podróżując po Polsce również nie warto zapominać o ochronie ubezpieczeniowej. Dzięki takiej polisie zabezpieczysz siebie i bliskich przed finansowymi skutkami nieszczęśliwych wypadków takich, jak trwały uszczerbek na zdrowiu czy śmierć.

Analogiczne ubezpieczenie można wykupić w przypadku podróży służbowej. Uratowało ono kieszeń niejednego już pracodawcy.

W przypadku, kiedy wybierasz się do pracy za granicę również istnieje możliwość ubezpieczenia się na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, szczególnie o charakterze medycznym oraz pomocy Assistance, która zapewnia wsparcie na miejscu. To niezastąpione ubezpieczenie szczególnie w pierwszych miesiącach podboju zagranicznych rynków pracy.

Ubezpieczenia dla osób prywatnych i rodzin

Chroń siebie i swoich bliskich. Nigdy nie wiesz, co będzie jutro.

Życie codzienne przynosi wiele nieprzewidzianych sytuacji, które mogą okazać się dużym obciążeniem dla domowego portfela. Firmy ubezpieczeniowe przygotowały na tę okoliczność wiele produktów, które odpowiednio dobrane mogą zabezpieczyć życie Twoje i Twojej rodziny w bardzo szerokim zakresie.

Ubezpieczenia na życie i zdrowie oraz NNW to obowiązkowa pozycja dla każdego, kto nie chce zostawić swoich bliskich bez wsparcia finansowego na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych, niezdolności do pracy lub własnej śmierci. Są niezastąpione szczególnie w przypadku wystąpienia poważnych chorób, zapewniając dodatkowo pokrycie kosztów leczenia zagranicznego.

Posiadając OC w życiu prywatnym za szkody na osobach trzecich lub ich mieniu – nie poniesiesz kosztów wybitej przez swoje dziecko szyby u sąsiada ani nie będziesz finansować pobytu w szpitalu osobie, której w trakcie kraksy rowerowej złamiesz nogę.

Ubezpieczenie domu czy mieszkania zapewnia ochronę nie tylko samej nieruchomości, ruchomości domowych czy znajdujących się na jej terenie instalacji np. fotowoltaicznych przed skutkami niefortunnych zdarzeń losowych czy żywiołów ale również gwarantuje bezpłatny assistance domowy, gdy awarii ulegnie instalacja elektryczna a także pomoc medyczną na wypadek pilnej potrzeby wizyty lekarskiej.

Dzieci i młodzież w wieku do 26 lat mogą być objęte indywidualnym ubezpieczeniem szkolnym, które uwzględnia następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz pokrywa koszty leczenia, gdy Twojemu dziecku przytrafi się poważna choroba.

Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, GAP nie tylko chronią Twój pojazd przez kradzieżą czy kosztowną stłuczką ale posiadając NNW ochronisz dodatkowo wszystkich towarzyszy podróży, jeśli przydarzy się wypadek, w wyniku którego pasażerowie doznają poważnego uszczerbku na zdrowiu. Nie będzie trzeba płacić im zadośćuczynienia z własnej kieszeni.

Życie płata różne figle dlatego nie zapominaj o tym, że możesz wykupić również ochronę prawną i pomoc prawnika. Twoje ubezpieczenie może być połączone z inwestowaniem a polisa na życie może zabezpieczać spłatę kredytu.

Ubezpieczenia dla rolników i przetwórców rolnych

Ubezpiecz uprawy, maszyny, zwierzęta, budynki i siebie.

Rolnicy objęci są obowiązkiem wykupienia ubezpieczenia OC w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego przekraczającego powierzchnię 1 ha oraz nabycia ubezpieczenia budynków wchodzących w jego skład.

Co ważne, obowiązkowe ubezpieczenie OC nie dotyczy samego rolnika, ale osób trzecich mogących ponieść szkody z tytułu prowadzenia przez niego działalności. Przy czym osobami trzecimi nie są ani członkowie rodziny zamieszkujący i wspólnie prowadzący gospodarstwo ani pracownicy rolnika.

OC rolnika ochroni również wszelkie pojazdy wolnobieżne wykorzystywane w gospodarstwie rolnym, które nie podlegają obowiązkowemu OC komunikacyjnemu, np. kombajn rolniczy.

Należy pamiętać, że OC rolnika nie zadziała, jeśli ten prowadzi dodatkowo pozarolniczą działalność np. agroturystykę. Powinien wtedy dokupić polisę OC (jak dla firm) związaną z wykonywaniem tego typu usług. Tak samo będzie, gdy pojedzie z rodziną na wakacje i sam lub jego dziecko wyrządzi szkodę innej osobie. OC rolnika nie zadziała, warto wykupić wtedy ubezpieczenie turystyczne.

Większość rolników korzystających z dopłat bezpośrednich również musi mieć wykupione obowiązkowe ubezpieczenie upraw rolnych, co najmniej od jednego ryzyka: suszy, powodzi, gradu, przymrozków wiosennych lub ujemnych skutków przezimowania.

Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich to oferta dobrowolnego ubezpieczenia bydła, koni, owiec, kóz, trzody chlewnej a nawet strusi, gwarantującego pełną ochronę ubezpieczeniową inwentarza od ryzyka padnięcia i uboju z konieczności, których przyczyną są choroby, wypadki, zdarzenia losowe, np.: ogień, wybuch, powódź, huragan, piorun, lawina, porażenie prądem.

Nie można zapominać o ubezpieczeniu mienia domowego czy NNW rolnika i jego rodziny.

Ubezpieczyciele poszerzają ofertę rolniczą o ubezpieczenie maszyn rolniczych i produkcyjnych oraz agro-flot (min. 5 pojazdów).

Istnieją kompleksowe oferty ubezpieczeniowe dla mieszalni pasz, hodowców trzody chlewnej, przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem mięsa i drobiu oraz innych, których działalność sklasyfikowana jest w ramach sekcji A Polskiej Klasyfikacji Działalności (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo).

Czy chcesz zmienić ubezpieczenie na lepsze?

Prześlij nam swoją polisę ubezpieczeniową!

Znajdziemy ofertę tańszą i z większym zakresem.