Regulamin serwisu i Twoja prywatność

§1 Warunki ogólne

 1. Właścicielem i administratorem serwisu ubezpieczamy.pro, zwanego dalej „Serwisem”, jest Magroup Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, 24-110, ul. Mościckiego 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000583451, NIP 7123302245, REGON 362862468 (dalej: „Administrator”). Administrator jest również dystrybutorem ubezpieczeń uprawnionym do zawierania umów ubezpieczenia w imieniu kilku zakładów ubezpieczeń.
 2. Użytkownik serwisu Ubezpieczamy.PRO znajdującego się pod adresem https://ubezpieczamy.pro/ (dalej „Serwisem”) może skorzystać z usług określonych w niniejszym regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej „Regulamin”) w zakresie ustalenia potrzeb ubezpieczeniowych Użytkownika, a następnie skontaktowania Użytkownika z dystrybutorem ubezpieczeń (tutaj Administratorem), który posiada w ofercie umowy ubezpieczenia zgodne z oczekiwaniami Użytkownika. 
 3. Serwis przeznaczony jest dla osób poszukujących ochrony ubezpieczeniowej (dalej „Użytkownik”) w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych, w tym ubezpieczeń komunikacyjnych, ubezpieczeń turystycznych lub ubezpieczeń „na życie”, czyli ubezpieczeń o których mowa w Dziale I załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
 4. Serwis umożliwia Użytkownikom skorzystanie z następujących usług (dalej „Usługi”), według szczegółowych reguł określonych w dalszej części Regulaminu:
  • Usługa polegająca na zebraniu informacji określających potrzeby ubezpieczeniowe Użytkownika, a następnie przekazania tych danych dystrybutorowi ubezpieczeń (Administratorowi), który posiada w ofercie ubezpieczenia spełniające potrzeby Użytkownika.
  • Usługa polegająca na przekazywaniu potencjalnym klientom informacji na temat produktów ubezpieczeniowych oraz oferujących je zakładów ubezpieczeń. Usługa ta polega jedynie na przekazaniu ogólnych informacji, bez podejmowania dodatkowych działań mających pomóc w zawarciu umowy ubezpieczenia.
  • Usługa polegająca na przekazywaniu zakładom ubezpieczeń (np. PZU) lub dystrybutorom ubezpieczeń (np. CUK) – w imieniu których działa Administrator – informacji na temat Użytkowników Serwisu poszukujących ochrony ubezpieczeniowej. 
  • Usługa marketingowa, polegająca na przedstawieniu zainteresowanym Użytkownikom informacji na temat innych rodzajów ubezpieczeń, takich jak ubezpieczenia komunikacyjne, nieruchomości, podróżne, do chwili wycofania zgody przez Użytkownika. W ramach usługi marketingowej Użytkownikowi mogą być również prezentowane różnego rodzaju treści marketingowe oparte o jego preferencje, określone na podstawie informacji zawartych w plikach cookie oraz analizie aktywności związanej z korzystaniem z Serwisu. 
  • Usługi informacyjne, polegające na dostarczeniu różnego rodzaju treści publicystycznych, informacyjnych, poradników, z których korzystanie jest bezpłatne, nie wymaga rejestracji lub podania danych osobowych. 
 5. Usługa w zakresie zbierania i przekazywania informacji dotyczących przedmiotu ubezpieczenia i danych oraz informacji dotyczących potencjalnych klientów do dystrybutora ubezpieczeń (Administratora), świadczona jest przez samego Administratora. 
 6. Podstawą skorzystania z Usług jest akceptacja Regulaminu. Użytkownik, rozpoczynając korzystanie z Serwisu, zobowiązuje się do jego przestrzegania. Akceptacja regulaminu nie jest obowiązkowa, ale jest niezbędna do świadczenia Usług.
 7. Regulamin Serwisu jest dostępny na stronie internetowej ubezpieczamy.pro w formie umożliwiającej jego zapisanie i odtworzenie oraz zapoznanie się przez Użytkownika w dowolnym czasie.
 8. Na stronach serwisu internetowego ubezpieczamy.pro nie następuje bezpośrednia sprzedaż produktów ubezpieczeniowych. Użytkownik Serwisu nie ma możliwości dokonania zakupu ubezpieczenia bezpośrednio na stronach internetowych zamieszczonych w domenie ubezpieczamy.pro. Dopiero na podstawie zgłoszenia, które potencjalny klient może wysłać za pośrednictwem zamieszczonych w Serwisie formularzy, następuje kontakt ze strony dystrybutora ubezpieczeń (Administratora) w celu doprecyzowania potrzeb potencjalnego klienta i przedstawienia mu odpowiedniej oferty ubezpieczeniowej.
 9. Przedmiotem umowy („Umowa”) zawieranej między Serwisem a Użytkownikiem jest świadczenie Usług wymienionych w pkt. 4 (powyżej). Umowa zostaje zawarta w momencie akceptacji Regulaminu i trwa przez czas nieoznaczony, do momentu odstąpienia od Umowy albo rezygnacji z Usługi przez Użytkownika.

§2 Charakterystyka usług świadczonych przez Serwis

 1. Usługi świadczone w ramach Serwisu polegają na: 
 1. gromadzeniu informacji na temat osób zainteresowanych ofertą ubezpieczeniową,
 2. zachowaniu informacji o przedmiocie i podmiocie ubezpieczenia w celu wykorzystania zachowanych informacji do przedstawienia ofert w przyszłości,
 3. umożliwieniu dystrybutorowi ubezpieczeniowemu (Administratorowi) kontaktu w przyszłości, celem przedstawienia oferty ubezpieczenia.

Przed przesłaniem informacji zawartych w dowolnym formularzu Użytkownik powinien zapoznać się i zaakceptować treść niniejszego regulaminu świadczenia usług, a co najmniej zaakceptować treść klauzuli informacyjnej RODO.

 1. Usługi świadczone w ramach Serwisu mogą polegać w szczególności na:
 1. Usługa polegająca na zebraniu informacji określających potrzeby ubezpieczeniowe Użytkownika, a następnie przekazania tych danych dystrybutorowi ubezpieczeń (Administratorowi), który posiada w ofercie ubezpieczenia spełniające potrzeby Użytkownika:
  1. Usługa polega na zebraniu od Użytkownika informacji, w tym danych osobowych, niezbędnych do określenia potrzeb Użytkownika w zakresie ochrony ubezpieczeniowej. Zbierane informacje powinny umożliwić dystrybutorowi ubezpieczeń określenie, czy jest w stanie przedstawić oczekiwaną ofertę ubezpieczenia oraz jej wstępne warunki, w tym zakres ubezpieczenia i potencjalną wartość składki; 
  2. Po zebraniu danych, Serwis udostępnia dystrybutorowi ubezpieczeń ogólne informacje o zapotrzebowaniu Użytkownika na otrzymanie oferty ubezpieczenia. Informacje te nie zawierają danych osobowych; 
  3. W sytuacji, gdy na podstawie udostępnionych ogólnych informacji, dystrybutor ubezpieczeń stwierdza, że jest w stanie przedstawić Użytkownikowi ofertę zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiadającą jego potrzebom, Serwis udostępnia mu dane osobowe, w tym dane kontaktowe, w celu przygotowania oferty i przedstawienia jej Użytkownikowi. Dane Użytkownika mogą być też przekazane dystrybutorowi ubezpieczeń na podstawie określonych przez niego wstępnie kryteriów, o ile oczekiwania i parametry dotyczące Użytkownika spełniają kryteria; 
  4. Od momentu udostępnienia danych administratorem danych osobowych staje się również dystrybutor ubezpieczeń (Administrator), któremu udostępniono dane Użytkownika; 
  5. Za realizację wszystkich obowiązków związanych z dystrybucją ubezpieczeń, określonych w przepisach prawa, odpowiedzialny jest dystrybutor ubezpieczeń (Administrator); 
 2. Usługa dostarczania informacji na temat produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez różne zakłady ubezpieczeń:
  1. Usługa polega na zebraniu od Użytkownika informacji, a następnie na ich podstawie dostarczenie Użytkownikowi zestawienia dostępnych możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia w rożnych zakładach ubezpieczeń. Zestawienie oparte jest na ogólnie dostępnych informacjach na temat produktów poszczególnych zakładów ubezpieczeń; 
  2. Zestawienie może obejmować minimalne ceny według udostępnionych przez zakłady ubezpieczeń ogólnych cenników. Minimalne ceny mają jedynie charakter poglądowy, nie stanowią ofert w rozumieniu prawa cywilnego; 
  3. Zestawienie obejmuje podstawowe informacje o oferowanych przez dany zakład produktach. Informacje przygotowane są przez Serwis na podstawie ogólnie dostępnych danych; 
  4. W ramach tej usługi Serwis nie podejmuje dodatkowych działań mających pomóc w zawarciu umowy ubezpieczenia. 
 3. Usługa przekazywania dystrybutorowi ubezpieczeniowemu (Administratorowi) oraz zakładom ubezpieczeń, które reprezentuje informacji na temat Użytkowników:
  1. Usługa polega na zebraniu od Użytkownika zainteresowanego poznaniem ofert ubezpieczenia z wielu zakładów ubezpieczeń danych na temat jego potrzeb ubezpieczeniowych oraz danych osobowych, w tym danych kontaktowych; 
  2. Dane dotyczące Użytkownika są udostępniane dystrybutorowi ubezpieczeniowemu (Administratorowi) oraz reprezentowanym przez niego zakładom ubezpieczeń, które na podstawie podanych przez Użytkownika informacji stwierdzą, że mogą przedstawić Użytkownikowi interesującą dla niego ofertę zawarcia umowy ubezpieczenia; 

§3 Postanowienia ogólne dotyczące Usług

 1. Wszystkie Usługi świadczone są za pośrednictwem Serwisu, na podstawie niniejszego Regulaminu. 
 2. Rzetelność oraz przydatność dla Użytkownika Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu uzależniona jest od rzetelności i dokładności podanych przez Użytkownika danych. Użytkownik powinien podawać w Serwisie dane zgodne ze stanem faktycznym. 
 3. Serwis świadczy Usługi określone w §2 we współpracy z wybranymi podmiotami działającymi na rynku ubezpieczeń w Polsce. W żadnym wypadku Serwis nie zapewnia, że przedstawione oferty są wszystkimi dostępnymi dla Użytkownika. 
 4. Z Usług Serwisu można zrezygnować. Usługi będą świadczone do czasu poinformowania Administratora o rezygnacji z Usług. Rezygnacji można dokonać w sposób określony w §8. 

§4 Przekazanie danych Użytkowników dystrybutorowi ubezpieczeniowemu

 1. Realizacja Usług uwzględnia przekazanie dystrybutorowi ubezpieczeń (Administratorowi) oraz zakładom ubezpieczeń, w imieniu których działa danych Użytkownika, w tym danych osobowych. 
 2. Serwis, po zebraniu informacji, w tym danych osobowych od Użytkowników, przekazuje je dystrybutorowi ubezpieczeń w celu przedstawienia Użytkownikowi ofert ubezpieczenia lub informacji na temat dostępnych ofert. 
 3. Od momentu udostępnienia danych osobowych Użytkowników, dystrybutor ubezpieczeń, którzy otrzymał dane (Administrator), staje się administratorem tych danych osobowych. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie przekazanych danych osobowych, chyba że sam je przetwarza i tylko w takim zakresie. 

§5 Warunki zawarcia umowy ubezpieczenia

 1. Serwis udostępnia dane Użytkowników wyłącznie zweryfikowanym dystrybutorom (tutaj Administratorowi), to jest takim, którzy są zarejestrowani w rejestrze pośredników ubezpieczeniowych jako agenci ubezpieczeniowi lub zakładom ubezpieczeń, które uzyskały pozwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej.  
 2. Użytkownik ma możliwość weryfikacji uprawnień dystrybutora ubezpieczeniowego, który się z nim skontaktuje w rejestrze pośredników ubezpieczeniowych, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 (tel. +48 22 262-50-00, strona internetowa: www.knf.gov.pl). KNF udziela informacji na temat wpisu do rejestru na wniosek zainteresowanego złożony ustnie lub pisemnie lub formie elektronicznej lub telefonicznie (tel. Infolinii +48 22 262-58-00). 
 3. Serwis nie ma wpływu na treść postanowień umowy ubezpieczenia, którą Użytkownik zawiera z podmiotem oferującym ubezpieczenie. 

§6 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące Usługi mogą być zgłaszane mailowo na adres: [email protected]. Reklamacje mogą dotyczyć usług świadczonych przez Administratora. W przypadku reklamacji związanych z działalnością innych dystrybutorów ubezpieczeń lub związanych z udzielaną ochroną ubezpieczeniową, reklamacje powinny być kierowane odpowiednio do tych dystrybutorów lub do zakładu ubezpieczeń. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Użytkownika oraz dokładny opis przyczyny reklamacji. 
 2. Reklamacje rozpatrywane są przez Administrator bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach reklamacja może być rozpatrzona w terminie dłuższym – w takim przypadku Serwis powiadomi osobę występującą z reklamacją o przyczynach opóźnienia, okolicznościach wymagających ustalenia oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji, przy czym nie może on przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. 
 3. Administrator powiadomi o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając odpowiedź na adres e-mail Użytkownika. 
 4. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Użytkownika swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

§7 Ochrona danych osobowych Użytkowników

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika, w związku z korzystaniem z Usług świadczonych przez Serwis jest Magroup Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, 24-110, ul. Mościckiego 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000583451, NIP 7123302245, REGON 362862468. 
 2. Dodatkowo w ramach świadczonej usługi, Serwis udostępnia Twoje dane osobowe dystrybutorowi ubezpieczeń (Administratorowi) oferującym ubezpieczenia odpowiadające zgłoszonym przez Ciebie potrzebom. Od momentu ich udostępnienia dystrybutor ubezpieczeń staje się osobnym administratorem tych danych osobowych. 
 3. W celu zweryfikowania, sprostowania, zmiany czy usunięcia swoich danych osobowych można się skontaktować drogą e-mailową pisząc na adres [email protected].
 4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu i na podstawie:
  1. w celu świadczenia przez Serwis usług. Usługi świadczone przez Serwis polegają na zebraniu informacji na temat potrzeb ubezpieczeniowych Użytkownika a następnie umożliwieniu kontaktu z nim dystrybutorowi ubezpieczeń, który posiada w ofercie umowy ubezpieczenia odpowiadające potrzebom Użytkownika – podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit b) RODO; 
  2. w celu wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Serwisie. W szczególności Serwis będzie przetwarzać dane Użytkownika w celu realizacji obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych, takich jak np. realizacja praw podmiotów danych, określonych w RODO – podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 kit c) RODO; 
  3. w celach marketingowych Serwisu i podmiotów trzecich, w szczególności dystrybutorów ubezpieczeń. Cele marketingowe mogą obejmować w szczególności przedstawienie ofert ubezpieczenia – podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit f) RODO; 
  4. w innych prawnie usprawiedliwionych celach Administratora, takich jak ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, cele statystyczne i raportowe, cele rozliczeń podatkowych, zarządzanie i usprawnianie serwisem internetowym ubezpieczamy.pro – podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit f) RODO; 
  5. w celach usprawnienia obsługi w serwisie internetowym możemy przetwarzać również dane osobowe zawarte w plikach cookie. Szczegóły dotyczące plików cookie znajdziesz w regulaminie serwisu, w części dotyczącej polityki cookie – – podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit a) RODO; 
 5. Dane osobowe Użytkownika będą/mogą być przekazywane:
  1. dystrybutorowi ubezpieczeń (Administratorowi) oferującemu produkty ubezpieczeniowe lub bezpośrednio zakładom ubezpieczeń w celu umożliwienia tym podmiotom przedstawienia Użytkownikowi oferty ubezpieczenia odpowiadającej jego potrzebom; 
  2. podmiotom upoważnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa takich jak np. urzędy skarbowe, organy ścigania, organ nadzoru; 
  3. usługodawcom Serwisu (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym. 
 6. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane do czasu rozwiązania umowy o świadczenie usług, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizowaną umową. 
 7. Dodatkowo dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika będą przetwarzane do czasu jej odwołania zgodnie z zasadami określonymi w polityce cookies. Zgoda może być odwołana w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do momenty wycofania zgody. 
 8. Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. w celu realizacji uzasadnionego interesu Serwisu. Serwis przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych Użytkownika istnieją dla Serwisu ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub gdy dane Użytkownika będą Serwisowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
 9. Zgodnie z RODO Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W sytuacjach określonych w Regulaminie i na zasadach w nim opisanych podanie danych może być niezbędne dla możliwości świadczenia danej usługi lub określonego wariantu danej usługi. 
 11. Korzystając z usług w Serwisie dane Użytkownika dotyczące sposobu korzystania ze strony mogą również podlegać profilowaniu na zasadach określonych w polityce cookies. Korzystanie z Serwisu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookies, co stanowi również zgodę na profilowanie, w tym w celach marketingowych. Odwołać zgodę można w każdym momencie czyszcząc pliki cookie za pomocą ustawień przeglądarki. 
 12. Z zastrzeżeniem ust. 11 powyżej, dane Użytkownika nie podlegają przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, które wywoływałoby wobec Użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób wpływało na Użytkownika. 

§8 Odstąpienie od umowy i rezygnacja z Usługi

 1. Użytkownik w każdym czasie ma prawo do rozwiązania umowy na świadczenie dowolnej Usługi, zawartej na zasadach niniejszego Regulaminu, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia (pismo wysłane pocztą elektroniczną na adres [email protected]). Podanie przyczyny rozwiązania od umowy nie jest wymagane.
 2. Skutkiem rozwiązania umowy na świadczenie dowolnej Usługi jest, o ile Serwis nie zdążył przekazać danych Użytkownika dystrybutorowi ubezpieczeń (Administratorowi), zaniechanie przekazywania danych Użytkownika oraz usunięcie danych Użytkownika z baz danych należących do Administratora.
 3. Niezależnie od powyższego, w momencie złożenia rezygnacji uznaje się, że Użytkownik wycofał wszystkie zgody marketingowe i jego dane osobowe nie będą w dalszy sposób przetwarzane przez Administratora, ani udostępniane w celu świadczenia Usług. 

§9 Odpowiedzialność

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W razie otrzymania przez Serwis wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Serwis może uniemożliwić dostęp do tych danych. Serwis nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Serwis  zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, Serwis ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 
 2. W wypadku, w którym Usługa wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu przez Użytkownika w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik. 
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn od niego niezależnych. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Administratora, Administrator ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu, o którym mowa powyżej. 
 4. Serwis udostępnia na swoich stronach łącza do stron internetowych osób trzecich. Korzystając z takich łączy Użytkownik opuszcza strony Serwisu. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zawartość stron internetowych osób trzecich, dostępne tam oprogramowanie, produkty i materiały oraz nie odpowiada za skutki ich użycia. Użytkownik, podejmując próbę uzyskania dostępu do stron internetowych osób trzecich połączonych z Serwisem, czyni to na własną odpowiedzialność. 
 5. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Administrator nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Serwisem lub jego użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania przez Użytkownika. 
 6. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę interesy Użytkownika lub Administratora, Administrator ma prawo zablokować dostęp do Serwisu na czas określony przez Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zablokowania dostępu do Serwisu, o którym mowa powyżej. 
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

§10 Polityka cookies

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies co oznacza, że pliki te są przez Serwis zapisywane w urządzeniu, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu. Pliki cookies zapisywane są w celu usprawnienia korzystania z Serwisu i pozwalają np. wyświetlać treści, które są najbardziej użyteczne dla Użytkownika, na podstawie historii jego korzystania z Serwisu. 
 2. Użytkownik ma prawo w każdym momencie korzystania z Serwisu zablokować możliwość zapisywania plików cookies, poprzez zmianę ustawień dotyczących cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. W celu ponownego uruchomienia obsługi cookies należy ponownie zmienić ustawienia przeglądarki. Zapisane pliki cookies mogą być w większości przypadków usunięte przez Użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej. 
 3. Przechowywane pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach Użytkownika lub w oprogramowaniu zainstalowanym w tych urządzeniach. 
 4. W Serwisie zamieszczone są też skrypty zaufanych partnerów zewnętrznych, które również mogą przechowywać dane na urządzeniu Użytkownika w zakresie prowadzonej przez nich działalności marketingowej (reklamowej). Cookies wysyłane przez te podmioty mają poprawić skuteczność prezentowania Użytkownikowi reklam, które odpowiadają jego aktywności online – podmioty trzecie dostarczają treści reklamowe do Użytkowników. Dlatego podczas wizyty w Serwisie na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika zapisywane są także pliki cookies zaufanych partnerów zewnętrznych. W ten sposób zbierane są na przykład informacje o oglądanych lub zakupionych produktach. Stosowane mechanizmy i zasady przechowywania mogą różnić się od tych, stosowanych przez nas. Więcej informacji na ten temat Użytkownik znajdzie na stronach poszczególnych Partnerów. Należy do nich między innymi: Google.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z Serwisu jest dla użytkownika bezpłatne.
 2. W ramach Serwisu nie następuje bezpośrednia sprzedaż produktów ubezpieczeniowych. Serwis nie prowadzi takich działań sprzedażowych, które można spotkać na popularnych portalach zajmujących się sprzedaż bezpośrednią ubezpieczeń. Przykładem takich serwisów są rankomat.pl czy mubi.pl.
 3. W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagana jest przeglądarka Internetowa zgodna z XHTML 1.0 Transitional lub wyższym oraz włączenie obsługi plików cookies. 
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu, o czym poinformuje Użytkowników poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu. 
 5. Poprzez akceptację Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na zawarcie z Administrator umowy odpowiadającej treści świadczonej Usługi i świadczenie tej Usługi na rzecz Użytkownika. 
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności ustawa o dystrybucji ubezpieczeń z 17 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2486) i ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z 22 maja 2013 r. (Dz. U. 2003, Nr 124, Poz. 1152 z późn. zm.). 
 7. W celu rozstrzygnięcia sporu wynikłego z umowy o świadczenie Usług Użytkownik może również skorzystać z platformy ODR, dostępnej pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy o świadczenie usług.